مواجهه با صحنه
هنرهای نمایشی به سبک دیدار | ۲۴ شهریور
کارگاه بازیگریمدرس: رویا میرعلمی۱۰ جلسه ۳ ساعتهروزهای یکشنبه از ساعت ۱۶:۳۰ الی ۱۸ جلسه اول: جلسه توجیهی و…
بیشتر بخوانیم
خانه کتاب
خانه کتاب | ۲۲ خرداد
با موضاعات برگرفته شده از افسانه های کهن ایرانی توسط سرکار خانم نوشین ابطحی آموزش نقاشی به کودکان با رویکرد آشنایی با ابزارهای متداول با…
بیشتر بخوانیم
خانه نوشتن
خانه نوشتن | ۲۲ خرداد
با موضاعات برگرفته شده از افسانه های کهن ایرانی توسط سرکار خانم نوشین ابطحی آموزش نقاشی به کودکان با رویکرد آشنایی با ابزارهای متداول با…
بیشتر بخوانیم
خانه کودک
خانه کودک | ۲۲ خرداد
با موضاعات برگرفته شده از افسانه های کهن ایرانی توسط سرکار خانم نوشین ابطحی آموزش نقاشی به کودکان با رویکرد آشنایی با ابزارهای متداول با…
بیشتر بخوانیم
خانه هنر سنتی
خانه هنر سنتی | ۲۲ خرداد
با موضاعات برگرفته شده از افسانه های کهن ایرانی توسط سرکار خانم نوشین ابطحی آموزش نقاشی به کودکان با رویکرد آشنایی با ابزارهای متداول با…
بیشتر بخوانیم
هنرهای نمایشی به سبک دیدار
هنرهای نمایشی به سبک دیدار | ۲۲ خرداد
با موضاعات برگرفته شده از افسانه های کهن ایرانی توسط سرکار خانم نوشین ابطحی آموزش نقاشی به کودکان با رویکرد آشنایی با ابزارهای متداول با…
بیشتر بخوانیم
هنرهای تجسمی به سبک دیدار
هنرهای تجسمی به سبک دیدار | ۲۲ خرداد
با موضاعات برگرفته شده از افسانه های کهن ایرانی توسط سرکار خانم نوشین ابطحی آموزش نقاشی به کودکان با رویکرد آشنایی با ابزارهای متداول با…
بیشتر بخوانیم
موسیقی به سبک دیدار
موسیقی به سبک دیدار | ۲۲ خرداد
با موضاعات برگرفته شده از افسانه های کهن ایرانی توسط سرکار خانم نوشین ابطحی آموزش نقاشی به کودکان با رویکرد آشنایی با ابزارهای متداول با…
بیشتر بخوانیم
نویسندگی به سبک دیدار
نویسندگی به سبک دیدار | ۲۲ خرداد
با موضاعات برگرفته شده از افسانه های کهن ایرانی توسط سرکار خانم نوشین ابطحی آموزش نقاشی به کودکان با رویکرد آشنایی با ابزارهای متداول با…
بیشتر بخوانیم
ستاره‌شناسی به سبک دیدار
ستاره‌شناسی به سبک دیدار | ۲۲ خرداد
با موضاعات برگرفته شده از افسانه های کهن ایرانی توسط سرکار خانم نوشین ابطحی آموزش نقاشی به کودکان با رویکرد آشنایی با ابزارهای متداول با…
بیشتر بخوانیم